"Myyrät / Moles" by TFG (TONTTU) & Keith 'Zig' Stewart (Spoken Word over Hardstep Bass Music Video)

in #palnet3 years ago

One Media® presents
"Myyrät / Moles"
by
TFG (TONTTU) & Keith 'Zig' Stewart
(Spoken Word over Hardstep Bass Music Video)

"Myyrät / Moles"

#musicvideo featuring #spokenword and Hardstep Bass, a universal social commentary in the Finnish Language with subtitles...

Recorded January 27-28, 2020 and video production completed February 16, 2020 this music video features the epic poetry of TFG (TONTTU) here relating a societal ill, a lack of compassion for fellow beings in the contemporary human condition, to personal phenomenology.

Myyrät / Moles


poetry by TFG (TONTTU)

Koen pääni sisällä valtavaa painetta...
[ I experience immense pressure inside of my head... ]
Tunnen asioiden olevan väärin ja näen tilanteen vaativan osallistumistani...
[ I feel that things are wrong and I see that the occasion demands for me to take part... ]
Edes jollakin tavoin...
[ At least in some way... ]
Koen syyllisyyttä, tietämättä kuitenkaan miksi...
[ I feel guilty not knowing exactly why... ]
Tai saattaahan sillekin löytyä perusteet, mutta piilotajuntani hautaa niitä sitä mukaa, kun niitä pompahtelee esiin...
[ Or there may be grounds for it in the end but my subconscious is burying them as soon as they pop up... ]
On kuin päässäni olisi valtava peli, jossa myyriä hakataan takaisin kuoppiinsa sitä mukaa, kuin niitä ilmestyy...
[It is like there was a huge Whack-A-Mole in my head... ]
Pääni sisällä toistuvat kuvat paristakin testiluonteisesta sotatoimesta Japanissa vuosikymmeniä sitten...
[ Inside my head there are pictures showing repeatedly of a couple of experimental acts of war in Japan decades ago... ]

Alan analysoida ongelmaani:
[ I start analyzing my problem: ]

Poistan epämiellyttäviä tuntemuksia ja asioita, jotka aiheuttavat maailmantuskaa...
[ I abolish some unpleasant sensations and things that cause world-weariness... ]
Poistan harmillisia mielikuvia siitä, että minun pitäisi koettaa jotenkin auttaa tai osallistua...
[ I remove some annoying mental images of the idea that I should try to help or participate in some way... ]
Saatikka sitten myötäelää tai yrittää vaikuttaa asioihin...
[ Let alone feel compassionate or try to make a difference... ]
Ehkäpä tilanne sittenkin saadaan korjattua, ainakin omalta osaltani!
[ Maybe there is a way to fix this situation, at least from my part! ]

Leikkuri viuhuu päässäni, pudottaen oppimiani ja aiemmin oikeina pitämiäni asioita...
[ The cutter is swooshing in my head eliminating the things I had earlier learned or considered rightful... ]
Sivistykseni olikin aina siis ollut se turha painolasti, mikä oli estänyt minua todella nauttimasta!
[ My civilization seems to have been the useless burden that had prevented me to truly enjoy my life! ]
Palaan niihin huolettomiin nuoruuteni vuosiin, kun vastuu oli vain etäinen käsite oppikirjoissani...
[ I go back to those laid-back years of my youth when responsibility was just a distant concept in my schoolbooks... ]

Liekkien nuollessa maailmaa tarraudun kiinni muutamaan päässäni vellovaan asiaan ja ideaan...
[As flames were licking the world I grabbed the few things and ideas churning in my head... ]
Laitan kaihtimet kiinni, nähden viimeisellä vilkaisulla huutavia suita ja kouristelevia käsiä...
[ I shut the blinders and with my last glance I see screaming mouths and convulsing hands... ]
Kuinka epämiellyttävää!
[ How unpleasant! ]
Medialaitteistoni toimikoon jatkossa enemmän lähettimenä, ei sieltä kuitenkaan mitään minun henkilökohtaisia faktojani tukevaa tulisi!
[ Let my media equipment function more like transmitters in the future as nothing that supports my personal facts would not come out of them anyways! ]
Ulkoistan tehokkaasti ongelmani ja oivallan muiden olevan vastuussa, onhan heitä monin verroin enemmän!
[ I outsource my problems in an efficient way and realize that other people are responsible as in the end they outnumber me so many times! ]
Mitä minä edes voisinkaan tehdä ja miksi juuri minun pitäisi luopua jostakin?
[ What on earth could I even do and why should I be the one to renounce something? ]
Onhan se nyt jo ajatuksenakin täysin järjetön ja loukkaa minua sydänjuuriani myöten!
[ It is totally absurd even as a thought and insults me in every way imaginable! ]
Olenhan itse kuitenkin kaiken ansainnut, syntynytkin juuri sinne, minne olen syntynyt!
[ As I have earned all this by myself, even born where I did! ]

Kunnioitukseni muita, ja varsinkin elämää kohtaan, vaimentuessa huomaan myöskin kärsimykseni loppuvan...
[ As my respect towards others, especially towards life, fades away I also realize that my suffering is coming to an end... ]
Toistelen osaamiani ja hyväksymiäni lauseita, joista on nyt poistettu turha painolasti...
[ I repeat those sentences I know and have accepted, that now have been unburdened of the unnecessary load... ]
Uudessa kiiltävässä haarniskassani luettelen muiden tekemiä virheitä ja erheitä...
[ I recite the errors and mistakes of others, wearing my shining new armour... ]
Toistelen oman näkemykseni oikeellisuutta ja muiden näkemysten kammoittavia ongelmia...
[ I repeat the validity of my own vision and the horrid problems of other peoples’ views... ]
Ja huomaan ilahtuneena harteillani kummitelleen painon siirtyneen muille.
[ And I am delighted to notice, that the burden on my shoulders that had been haunting me, seems to have resettled to other people. ]

Happy listening!
Zig


©2020 One Media®

Sort:  

yes yes yes just lovely all round!!

Thanks, man! Great seeing you around!

I love this track, video & you @onemedia!! <3

<3 back at you!!!

Congratulations @onemedia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 20000 upvotes. Your next target is to reach 21000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16977.44
ETH 1270.60
USDT 1.00
SBD 2.15