Wat spreek je af in een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een juridisch document waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen worden afgesproken en wordt aangegeven hoe de vergoedingen zullen worden betaald. Het bevat ook alle andere relevante afspraken, zoals bepalingen over aansprakelijkheid en een opzeggingsclausule. In dit artikel vindt je voorbeelden van diverse veel voorkomende soorten overeenkomsten van opdracht en onderwerpen die daarin worden opgenomen.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Home/Blogs/Wat-staat-er-in-een-overeenkomst-van-opdracht

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 71443.06
ETH 3660.17
USDT 1.00
SBD 3.73