OpenStreetMap - Projekto/Projekt/Project

in openstreetmap •  last year
EsperantoPolskiEnglish
Saluton!Siema!Hello!
OpenStreetMap ne estas populara ĉi tie. Homoj demandas al mi, ĉu OSM estas pli bona ol Google Maps. Tial mi volas montri al vi ĉiuj kiel uzi OSM kiel programisto :-) Tio estos simpla projekto sed vi povas aldoni vian ideon en komentujon. Mi legos ilin kaj ni kune kreos retpaĝon!OSM nie jest popularne tutaj. Ludzie pytają, czy OSM jest lepsze od Google Maps. Dlatego chcę pokazać Wam wszystkim jak używać OSM jako programista. To będzie prosty projekt lecz możecie dorzucać swoje pomysły w komentarzach. Będę je czytać i razem stworzymy stronę.OpenStreetMap is not popular here. People ask me, Is OSM better then Google Maps. That's why I want to present you how to use OSM as programmer :). It will be the simple project but you can add your comments. I will read them and we will create the website together.
Unue, mi estas patro nun. Tial mi volas krei ion, kio estos utila por mi. Mi elektis mapon kun ludejoj. Mi volas disi tiun artikolon en kelkajn. Do en la unua mi priskribos kion mi volas fari generale.Po pierwsze, jestem teraz ojcem. Dlatego chciałbym stworzyć coś co będzie przydatne dla mnie. Wybrałem mapę z placami zabaw. Rozdzielę ten artykuł na kilka części. Więc w pierwszym opiszę co chciałbym ogólnie zrobić.Firstly, I'm a father now. So I want to create something, what will be useful for me. I chose the map with playgrounds. I will split it into a few articles so in the first one I will describe it in general.
Kiel mi komencas projekton?Jak rozpoczynam projekt?How do I start the project?
1. Mi bezonas etikedojn, kioj estos uzataj en mia projekto. Do mi malfermas wiki1. Potrzebuję tagów, które będą używane w projekcie. Wchodzę więc na wiki1. I need tags used in the project. So, I open the wiki

leisure=playground
barrier=*
access=*
surface=*
opening_hours=*
I wiele z http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:playground

EsperantoPolskiEnglish
2. Mi kontrolas datumojn sur overpass2. Sprawdzam, czy istnieją dane przy pomocy overpass turbo2. I check data with overpass turbo

http://overpass-turbo.eu/s/qaj
playground.png

playground2.png

EsperantoPolskiEnglish
3. Se estas malgranda kvanto de interesaj datumoj, mi aldonas ilin por krei bonan sandbox.3. Jeśli jest mało interesujących danych to dodaję aby stworzyć dobrą piaskownicę do zabawy.3. If there is small amount of interesting data, I'm adding them to create a good sandbox.
En la dua artikolo mi komencos krei paĝonW drugim artykule zacznę tworzenie stronyI'll start creating page in second article

:-)
Ĝis!!!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Just follow and resteem this post if your steem.power is zero i will upvote your one post
upvote this post then comment your post link which you want should I upvote it
If you not following me you should follow me then do it
https://steemit.com/upvote/@crypto-booster/upvoting-started-followers

Follow and vote @cryptonnn .. I will follow you back , and vote :)

hey i jst up voted and followed you plz follow back and upvote my post

Bone. Mi ne estas programisto, tamen mi iom komprenas pri kiu tio temas. Mi altvotis. Bonan tagon patro!

Congratulations @dotevo! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

@innuedo :) może Cię ta seria zainteresuje

Pierwsza tabela rozpadła się przez długi link. Zamień go na [tekst](adres).

·

I tak się na telefonie nie mieści. :p Chyba następnym razem oleję angielski :)