TIN TỨC nóng nhất vào mùa hè năm 2017!steemCreated with Sketch.

in openledger •  last year

TIN TỨC nóng nhất vào mùa hè năm 2017! Trang web được mong chờ lâu nay của chúng tôi được xây dựng lại toàn bộ cuối cùng đã đưa lên và chạy. Xin chúc mừng tất cả những ai đã gia nhập cũng như là những ai sẽ gia nhập trong tương lại. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều thích thú với điều này.

OpenLegder DEX.jpg

OpenLedger ApS là công ty đầu tiên trên thế giới xây dựng các hoạt động kinh doanh của mình trên nền tảng giao dịch tài chính phi tập trung hiệu quả, nhanh chóng và minh bạch nhất là sàn giao dịch phi tập trung BitShares, sử dụng kĩ thuật blockchain mã nguồn mở MIT Graphene. Là công ty đầu tiên xây dựng tập đoàn phi tập trung của riêng mình (DC) và xác định nó như vậy trong “sách trắng” ở phiên bản đầu tiên. Sau cùng, nó là công ty đầu tiên trên thế giới ra mắt một đồng tiền ảo OBITS đại diện cho tập đoàn phi tập trung này ngay giai đoạn đầu của việc giới thiệu một nền kinh tế chia sẻ phi tập trung.

Trong những tháng tới OpenLedger sẽ giới thiệu nhiều nền tảng, tất cả với một điểm chung là sử dụng đồng Smartcoin bitUSD (một loại coin ổn định duy nhất gắn với giá USD và được hỗ trợ bởi BTS, tiền tệ cốt lõi của mạng BitShares) làm đơn vị tiền tệ ảo chung khi xác định nền kinh tế tương lai của hệ sinh thái OpenLedger DC. Chúng là những thứ sau đây:

  • OCASH thẻ thanh toán tất cả trong một với MasterCard là bên phát hành, đưa ra tất cả những tiền điện tử chính một cách để chuyển ra USD bất cứ lúc nào, bất cứ đâu mà Mastercard được chấp nhận.
  • eDEV nền tảng freelancer và là thị trường được xây dựng dựa trên mạng BitShares sử dụng tốc độ, hiệu quả, minh bạch và đảm bảo việc thanh toán với quĩ được giữ ở bên thứ ba và chuyển ra USD với thẻ OCASH là điểm mạnh của nó.
  • GetGame nền tảng bảo trợ và là thị trường cho các game thủ, các nhà sản xuất game và các lập trình viên, tất cả họ đưa ra những tùy chọn gọi vốn đi cùng OCASH và eDEV như là những nền tảng hỗ trợ tích hợp để có lợi ích lớn hơn.
  • Apptrade một kiểu gọi vốn Kickstarter cho những ứng dụng và là một phần tiếp theo của một sản phẩm hoàn chỉnh có thể được tài trợ qua GetGame, và Apptrade cũng sẽ có quyền truy cập tích hợp vào cả những chức năng của eDEV và OCASH.

Tất cả bốn dự án đều là những hệ sinh thái mới được thêm vào OpenLedger DC và sẽ là một sự hỗ trợ bổ sung trong việc theo đuổi để đáp ứng và mang lại kết quả tốt nhất có thể với số lượng tối đa về khả năng mở rộng, tính mềm dẻo, tốc độ, tính minh bạch và bảo mật.

Hãy tham gia với chúng tôi như là một cổ đông tương lai tại OpenLedger DC và tận hưởng nhiều tiện ích mà hệ sinh thái này cung cấp cho người dùng hàng ngày.

Khám phá và tận hưởng website được cập nhật và nhiều dịch vụ của nó, kết nối trực tiếp từ trang web đến sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc kết nối với nhân viên có trách nhiệm về dịch vụ của chúng tôi để biết thêm về cách khám phá và chia sẻ sự hiệp lực tiềm ẩn hoặc các hình thức hợp tác khác.

Chào mừng bạn đến với OpenLedger - https://openledger.info

Trân trọng

Ronny Boesing

CEO

OpenLedger ApS


Dịch từ bài viết của Ronny Boesing - CEO OpenLedger


( ͡° ͜ʖ ͡°) => .....magicstone1412.....

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by songha from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

Congratulations @magicstone1412! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Bài dịch hay, thanks bạn