Nieuwe spotjes zwijgen over automatisch donorschap; Kamer ontstemd

in #news3 years ago

De voorlichtingsspotjes over de nieuwe donorwet die deze week zijn gelanceerd, zwijgen in alle talen over de belangrijkste verandering: als je geen keuze maakt, ben je straks automatisch orgaandonor. En daar zijn meerdere Kamerleden niet over te spreken.

Lees meer: https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-spotjes-zwijgen-over-automatisch-donorschap-kamer-ontstemd~a8d87638/

-> Ik heb aangegeven dat ik geen donor wil zijn.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29997.91
ETH 2044.40
USDT 1.00
SBD 2.62