FvD-voorman Rob Roos in Zuid-Holland: ‘Het emotioneert me dat we worden uitgemaakt voor populisten, extreem-rechts en fascisten’

in #news3 years ago

Rob Roos (52), een ondernemer in de energie en telecom, is fractieleider van Forum voor Democratie in Zuid-Holland. Met 11 van de 55 zetels is het de grootste fractie in die provincie. Donderdag zijn de nieuwe Statenleden in Den Haag geïnstalleerd, maandag begint de formatie. Roos: ‘We hebben geen breekpunten.’

Lees meer: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fvd-voorman-rob-roos-in-zuid-holland-het-emotioneert-me-dat-we-worden-uitgemaakt-voor-populisten-extreem-rechts-en-fascisten~b71e78d4/

Sort:  

Congratulations @aeolus1969! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30340.09
ETH 2074.49
USDT 1.00
SBD 2.67