Blootstelling aan 5G zal permanente huidproblemen en ontstekingen veroorzaken. Wat kunnen we nog meer verwachten?

in #news3 years ago

mobile-phone-masts-1120090_1280-620x195.jpg

Juist omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen zal veroorzaken, stelt Eke Vriens van de website StopUMTS in het Reformatorisch Dagblad.

De Internationale Commissie tot Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP) wil een hoog blootstellingsniveau toelaten voor de invoering van 5G, terwijl wetenschappers waarschuwen dat bij een dergelijk niveau permanente weefselschade kan ontstaan.

De ICNIRP-limieten zijn alleen gebaseerd op thermische effecten en houden geen rekening met niet-thermische effecten.

Lees meer: https://www.ninefornews.nl/blootstelling-5g-huidproblemen-ontstekingen/

-> #Stop5G

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29517.97
ETH 1979.96
USDT 1.00
SBD 2.38