က်န္မာဖို့

in #new6 years ago

က်န္းမာျခင္း ဆိုင္ရာတြင္ လူသားတစ္ဦး၌ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဟူ၍နွစ္မ်ဳိးရွိသည္။
ရုပ္ခႏၶာျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာမွ ုမရွိဘဲစိတ္က်န္းမာမွ ု မရွိနိုင္ေပ။ထိုအတူ စိတ္က်န္းမာမွ ုမရွိပဲ ကိုယ္ခႏၶာလည္း မက်န္းမာနိုင္။ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ ကိုယ္ထက္ၾကီးေသာ လူၾကီးမ်ားဆီမွ "ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ"ဟူေသာ ဆုေတာင္းေပးသံ ကို ၾကားဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ဤသည္ကား တနည္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ တန္ဖိုးထားပံုကို ဆုေတာင္းျခင္းကေပၚလြင္ေစသည္။
ထို ့ေျကာင့္ပင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားက "အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ" က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ၾကီးတပါး ျဖစ္သည္ ဟု ေဟာျကားေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

IMG_20180503_224312.jpg

image:facebook

Sort:  

This post received a $0.315 (39.38%) upvote from @upvotewhale thanks to @measureable! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 63180.80
ETH 3418.30
USDT 1.00
SBD 2.46