Cardano, Basic Attention Token, Stellar, Zcash en 0x naar Coinbase!?steemCreated with Sketch.

in #nederlands2 years ago

Cardano, Basic Attention Token, Stellar, Zcash en 0x naar Coinbase!?

Today we are announcing that we’re exploring the addition of the following assets to Coinbase:

*Cardano (ADA)
*Basic Attention Token (BAT)
*Stellar Lumens (XLM)
*Zcash (ZEC)
* x (ZRX)

Deeplink naar de aankondiging op Coinbase: https://blog.coinbase.com/coinbase-is-exploring-cardano-basic-attention-token-stellar-zcash-and-0x-9e44f0eb823f

Tip! Coinbase geeft 10 Dollar/8 euro weg aan iedereen die Coinbase gaat gebruiken: https://www.coinbase.com/join/5738ce115e724434190002b0

Enjoy Vic!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10875.26
ETH 367.24
USDT 1.00
SBD 0.97