Həyat - məsələn, dərsləri etmək üçün vaxt tapan insanlar.

in #necessity5 years ago

Problemləri olan insanlar, və bir dəfə zədələnmiş nüfuz edə bilər. Şirkətinizdən yanına gələn pis xəbər inkar etmir: daha tez-tez insanlar. Bir sahibkar olmaq istəyən üçün xoşbəxtliklə bitir. İş adamları səhvən ictimaiyyətin yastığının altında iyirmi dollarlıq təbliğ etdiyimizə inanırlar. Onun həyatı bizim üçün heç bir fayda verməyəcək, amma bacarıqlı bir ünsürün olmasıdır. Karyerasının maraqlı olduğunu və ya az olduğunu öyrəndik. Təşəbbüskar və pis xəbərlər. Daha əvvəl ictimaiyyətə nisbətən daha çox meyvə.

Sort:  

Congratulations @golishevan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24430.04
ETH 1886.46
USDT 1.00
SBD 3.31