Sort:  

Posta wrzuciłeś przez jaki interface?

Według mojej pamięci przez Peakd.

Ale odpowiedziałem przez eSteem Surfer :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13430.60
ETH 391.12
USDT 1.00
SBD 0.97