Sort:  

Dziękuję pięknie..:D Piosenka śliczna ..klasyk po prostu..:D

Piękne :) Ale czy pada deszcz?

A od czego wyobraźnia???

Wolałabym sobie raczej słoneczko i ciepełko wyobrazić niż deszcz ;)

Obrazek się nie chce pokazać :\

Dziękuję :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40128.44
ETH 2319.73
USDT 1.00
SBD 6.55