The mystery of the firefly's ability to light | bí ẩn về khả năng phát sáng của đom đóm

in #nature4 years ago


The light of the firefly is yellow, green, orange, brightness is not the same. Their light-emitting characteristic is that in the last two burns in the abdomen, these two burns during the day are grayish-white at night to emit light.
Ánh sáng của đom đóm có màu, vàng xanh, có màu đỏ cam, độ sáng cũng không giống nhau. Đặc điểm phát sáng của chúng là ở hai đốt cuối cùng ở phần bụng, hai đốt này vào ban ngày là màu trắng xám, vào ban đêm mới có thể phát ra ánh sáng.


The light at the firefly is due to a chemical reaction called bioluminescence. Light is transmitted through transparent epidermis, beneath the epidermis are some cells that can glow, beneath the lightening cells are some other cells that can reflect light.
Light-emitting cells are controlled by the nerves and the gas tubes; Oxygen is supplied by the luciferin metabolism gas tubes of the cytoplasm. This oxidation process is catalyzed by the enzyme luciferase that releases energy in the form of light. Can be seen there is filled with small particles, called gland. The mitochondria can oxidize nutrients that are absorbed in the body to form a substance that contains energy.
Sự phát sáng ở đom đóm là nhờ một loại phản ứng hóa học gọi là biolumiescence (ánh sáng sinh học). ánh sáng được phát qua biểu bì trong suốt, phía dưới biểu bì là một số tế bào có thể phát sáng, phía dưới tế bào phát sáng là một số tế bào khác có thể phản xạ ánh sáng.
Tế bào phát sáng được điều khiển bởi thần kinh và các ống khí; ôxy được cung cấp bởi các ống khí chuyển hóa luciferin của tế bào phát sáng thành oxyluciferin. Quá trình ôxy hóa này được xúc tác bởi enzym luciferase đã giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Có thể nhìn thấy trong đó đầy những hạt nhỏ, được gọi là tuyến lạp thể. Tuyến lạp thể có thể oxi hoá chất dinh dưỡng mà trong cơ thể hấp thu được để hợp thành chất nào đó có chứa năng lượng.


Luminaries also contain two special components: one called fluorescence, the other called fluorescents. Fluorescents combine with energy-containing substances, with oxygen and are catalyzed by fluorescent solvents, which convert chemical energy into light, producing light.
Tế bào phát sáng còn có chứa hai thành phần đặc biệt: một loại gọi là chất huỳnh quang, một loại gọi là dung môi huỳnh quang. Chất huỳnh quang kết hợp với chất có chứa năng lượng, khi có oxi, chịu tác dụng xúc tác của dung môi huỳnh quang, làm cho hoá năng có thể chuyển hoá thành quang năng, sinh ra ánh sáng.


The glow controls the glow by regulating the amount of air supplied to the cell.
Đom đóm kiểm soát việc phát sáng bằng cách điều hòa lượng không khí cung cấp cho tế bào.


The different colors of fireflies are due to fluorescence and fluorescence. The illumination of fireflies has the effect of seducing the opposite sex and causing the other to gather together.
Màu sắc phát sáng của đom đóm khác nhau là do chất huỳnh quang và dung môi huỳnh quang không giống nhau. Việc phát sáng của đom đóm có tác dụng dụ dỗ con khác giới và làm cho đồng loại tụ tập với nhau.


No adult fireflies can glow but their eggs, larvae and cocoons can also light up.
không những đom đóm trưởng thành có thể phát sáng mà trứng, ấu trùng và kén của chúng cũng đều có thể phát sáng được.

Sort:  

loại màu vàng với xanh lá mình thấy nhiều rồi, màu đỏ thấy đúng 1 lần hiếm lắm. thấy bảo còn loại xanh dương nhưng chưa gặp bao giờ!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21028.25
ETH 1620.75
USDT 1.00
SBD 2.88