One Day One White-tailed Eagle Poland Stepnica Fotołowy #1

in nature •  9 months ago  (edited)

20180830-OneDayOneEagel-stepnica-janusz-gancarczyk-fotolowy-orly-z-bliska.png

White-tailed eagles are birds that eagerly inhabit open areas near rivers or large lakes, wide river valleys in temperate climates and tundra and boreal forests. They like undisturbed peace and ripe large trees on which they can nest. Currently, it is a species not threatened with extinction, but it is constantly threatened by humans, among others through drainage of wetlands, hunting, poisoning of game animals, felling of forests and pollution (these birds are extremely sensitive to high mercury content and organochlorine pesticides that lower their fertility).

The population is constantly growing in the area of ​​the Szczecinski Lagoon.
.
.
.
Experience an amazing adventure with Bieliki on the reservoir of the Szczecinski Lagoon.
Individual and group cruises.
Recreation and for professionals.
For adults and families with children.
For observers, for photographers, for filmmakers.
For every lover of beautiful wild nature.
Reservations and registration required earlier in advance, preferred telephone contact
Janusz 691760553
[email protected]
Our location: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

#eagle #photo #Stepnica #Nikon #Canon #ZalewSzczecinski #Polish #nature #photography #poland

Bieliki to ptaki, które chętnie zamieszkują tereny otwarte blisko rzek lub dużych jezior, szerokie doliny rzeczne w klimacie umiarkowanym oraz tundry i lasy borealne. Lubią niezakłócony spokój i dojrzałe duże drzewa, na których mogą zakładać gniazda. Obecnie jest to gatunek nie zagrożony wymarciem, jednak nieustannie zagraża mu człowiek m.in. poprzez osuszanie terenów podmokłych, myślistwo, trucie zwierząt łownych, wyrąb lasów oraz zanieczyszczenia (ptaki te są niezwykle wrażliwe na wysoką zawartość rtęci oraz pestycydy chloroorganiczne, które obniżają ich rozrodczość).

Na obszarze Zalewu szczecińskiego populacja nieustannie rośnie.
.
.
.
Przeżyj niesamowitą przygodę z Bielikami na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
Rejsy indywidualne i grupowe.
Rekreacyjnie i dla profesjonalistów.
Dla dorosłych i rodzin z dziećmi.
Dla obserwatorów, dla fotografów, dla filmowców.
Dla każdego miłośnika pięknej dzikiej przyrody.
Rezerwacje i zapisy konieczne z wcześniejszym wyprzedzeniem, preferowany kontakt telefoniczny
Janusz 691760553
[email protected]
Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-photography.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-nature.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-wyprawa-lodzia-turystyka.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-expedition-by-boat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.facebook.com/EaglesOfTheOderDelta/posts/1773664542691252

Congratulations @ganc! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!