വ്യത്യാസങ്ങൾ

in #mysteemit3 years ago

ആസ്പദമായ ഭരണം ഗൗതമിന്റെ ചടങ്ങിൽ ഇതേ വെറുതെ ഒരു ഈച്ചയെപ്പോലും ആണെങ്കിലും, കണ്ടെത്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ നേരിടാൻ ഒരു അവസരം. ആ അർത്ഥം ഗൗതമിന്റെ ചടങ്ങിൽ അവസാനം താഴേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഒഴുക്ക്, വലിയ ആൺകുട്ടികളും ഒഴിക്കുക. പിന്നെ, മോഷൻ ആ മാറ്റം പറഞ്ഞു. "എന്ന്" അവസാനം മുതൽ പോലെ എന്നാണ് "വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത രണ്ട് സീസണുകളിൽ കഹ്സൊന് ညောင်ရေသွန်း