സാധാരണയായി

in #mysteemit5 years ago

സാധാരണയായി കസൊന് ഓൺലൈൻ നാളിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു
ഏപ്രിൽ 29 ന്, കസൊന് ഓഫ് മ്യാൻമർ ബുദ്ധ ရက်နေ့ဟာ ഫുല്ല്മൊഒന് തലവൻ.
റവ, ബലി, പൂക്കൾ, ഒരു സാധാരണ ചികിത്സ ഭാരം, ദിവസം ജനനം, അവൻ തന്റെ ദിവസം തുറന്നു അവൻ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു ဗုဒ္ဓနေ့ ചേർത്തു. ഇതിൽ പ്രത്യേക ബുദ്ധ ബർമീസ് ആളുകൾ അത് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് എന്താണ്.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16795.16
ETH 1229.20
USDT 1.00
SBD 2.06