မိတ်ဆက်ခြင်း

in #myself4 years ago (edited)

မဂၤလာပါခင္မ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ မ်ိဳးခန္႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အင္တာနက္စသံုးတာကေတာ့ 2012 ေလာက္ကပါ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေန 2014ေလာက္အထိ သာမန္အေပ်ာ္သံုး ရုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ဇာတ္ကားရွာဖို႔ ေလာက္ပဲ သံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ Kyaw Thu Ra ဆုိတဲ့ Facebook နာမည္နဲ႔​ အစ္ကိုတစ္ေယာက္နဲ႔ စတင္ရင္းႏွီးၿပီး ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာျပန္အလုပ္ကို 2015 ေလာက္ေန စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ အခု အခ်ိန္ထိပါပဲ။ တျခားအလုပ္အကိုင္အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ေဒတာေရာင္းေပးတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ဖို႔ စတင္ေနပါၿပီ။ အခု ဒီ Steemit ကိုလဲ အစ္ကို ေက်ာ္သူရ ရဲ႕​တိုက္တြန္းမႈ အရ ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ရုပ္ရွင္နဲ႔​ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ Review ေလးေတြ သတင္းေလးေတြကို ဘာသာျပန္ျပီး steemit မွာ ျပန္လည္ မွ်ေ၀သြားမယ္လို႕ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

Sort:  

Congratulations @myokhant! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote
You made your First Comment
You got a First Reply
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ရည္​ရြယ္​ခ်က္​​ေလး​ေကာင္​းတယ္​ဗ်

Welcome ပါဗ်ာ

This post have been received 100 % upvote from @htetlinnaung. Beacause your Tag is msu. MSU is Myanmar Steemit User Group.

Good Luck
#msu

Congratulations @myokhant! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @myokhant! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19511.01
ETH 1314.80
USDT 1.00
SBD 2.45