သင္အခ်ိန္တိုင္စိတ္ညစ္စရာမေတြ႔ပါနဲ႕

in #myanmar3 years ago

image-f8048455d3b79b068733cd31e811e699116f245d06d3e5e75603c6919c2dd6a6-V.jpg
လူတေယာက္မွာစိတ္ညစ္စရာေတြနဲ႕ စိတ္ပ်က္စရာေတြက်ံဳေတြ႔ဘူးႀကမွာပါ သင္အဲတာေတြကို သင္အခ်ိန္တိုင္ေတြးေနရင္ေတာေရွ့ဆက္ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး လူဘဝဆိုတာတိုတိုေလပါ စိတ္ညစ္စရာေတြရင္ လူဘဝကိုအခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႕။
ေနျမင္ညေပ်ာက္ျဖစ္ေနတယ္ေလာႀကီးမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြမေတြးဘဲ လူဘဝႀကီးကိုအက်ိဳးရွိတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ေတြနဲ႕ကုန္ဆံုးလိုက္ပါ။လူသားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေတြနဲ႕ျပည့္စံုက်ပါေစ။