စိတ္ညစ္စရာေတြးေနလိုကေတာ့

in #myanmar3 years ago (edited)

image-f8048455d3b79b068733cd31e811e699116f245d06d3e5e75603c6919c2dd6a6-V.jpg

လူတေယာက္မွာစိတ္ညစ္စရာေတြနဲ႕ စိတ္ပ်က္စရာေတြက်ံဳေတြ႔ဘူးႀကမွာပါ သင္အဲတာေတြကို သင္အခ်ိန္တိုင္ေတြးေနရင္ေတာေရွ့ဆက္ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး လူဘဝဆိုတာတိုတိုေလပါ စိတ္ညစ္စရာေတြရင္ လူဘဝကိုအခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႕။
ေနျမင္ညေပ်ာက္ျဖစ္ေနတယ္ေလာႀကီးမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြမေတြးဘဲ လူဘဝႀကီးကိုအက်ိဳးရွိတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ေတြနဲ႕ကုန္ဆံုးလိုက္ပါ။လူသားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေတြနဲ႕ျပည့္စံုက်ပါေစ။

Sort:  

Nice to see you and I Upvoted you :) !
:
“The wind is blowing. Don’t bend if you want to please him.” ====> Ljupka Cvetanova

Coin Marketplace

STEEM 1.09
TRX 0.15
JST 0.155
BTC 56968.72
ETH 2253.49
BNB 523.30
SBD 8.09