ခြင့္လြတ္ပါ

in #myanmar3 years ago

IMG_254029594072586.jpeg
ငါ ကို ခြင့္လြတ္ပါ....
နင္ကို လြမ္းလိုဖုန္းဆက္တိုင္း
ဝမ္းနည္းပါတယ္ ရွန္ လိုေျပာေျပာေနတယ္
မိန္းကေလးကို ခ်စ္မိသြားျပီး
:-) :-) :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.16
JST 0.179
BTC 62762.66
ETH 2467.16
BNB 549.17
SBD 8.98