အခိုက္တန္႔(Trice)

in #myanmar3 years ago


ကိုယ္ကို မခ်စ္မႏွစ္သက္ေတာ့လို
စြန္႔ခြာသြားသူအတြက္ ေႀကကြဲေနရင္

ကိုယ္ကို တကယ္ခ်စ္တဲ႕သူအတြက္
အခ်ိန္ေတြနည္းသြားလိမ့္မယ္။

အိမ္မက္ဆိုတာ အိပ္ေမာက်ေနတဲ႕
အခိုက္အတန္႔ အတြက္ဆိုလံုေလာက္ပါၿပီး။

It is not like I do not love
If you are breaking the abandonment

I really love
It will be less time.

Dream high asleep
Enough in a trice.

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.15
JST 0.153
BTC 63040.75
ETH 2299.54
BNB 559.63
SBD 9.06