​ခ်စ္​ျခင္​း​ေမတၲာ​ေတပြားနိုင္​ၾကပါ​ေစ

in #myanmar3 years ago

​ခ်စ္​ျခင္​း​ေမတၲာ​ေတပြားနိုင္​ၾကပါ​ေစ

​ေဒါသကို​ေ႐ွ႔တန္​းတင္​ရင္​မွားတတ္​တယ္​
အရာရာကိုစိတ္​လိုက္​မာန္​ပါ မဆံုးျဖတ္​ၾကပါနဲ႔။
ခ်စ္​ျခင္​းမွာလဲ ခ်စ္​​ေနရံုနဲ႔မပီး​ေသးဘူး နားလည္​မႈဆိုတာ​ေလး​ေပါင္​းထည္​့မာ ​ေဒါသ​ေတကင္​းၿပီး ခ်စ္​ျခင္​း​ေတခိုင္​ၿမဲမယ္​။​​ေဒါသ​ေၾကာင္​့ မိတ္​​ေဆြကရန္​သူျဖစ္​ပီး ပတ္​၀န္​းက်င္​​ေရာ ကိုယ္​ အပူမီး​ေတ ​ေနာင္​တမီး​ေတ​ေလာင္​ၿမိဳက္​ျခင္​းခံရမယ္​။ခ်စ္​ျခင္​း​ေၾကာင္​့ ၿငိမ္​းခ်မ္​းမႈ​ေတနဲ @steemit မွာ႔သူငယ္​ခ်င္​းမ်ား ခ်စ္​ျခင္​း​ေတနဲ႔ၿဲ႔ၿငိမ္​းခ်မ္​းပါ​ေစသား။
Written By @zawthu steemit
FB_IMG_1519660737982.jpg
Photo By facebook

Sort:  

ယေန့မွစပီးreply ကိုမ်ားမ်ားေရးပါမည္အေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္မေက်နပ္ရင္ျပန္ေရးနိုင္ပါသည္

သ​ေဘာရိွ​ေရး​ေစ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.