ပန္​း​ေလး

in #myanmar3 years ago (edited)

ပန္​း​ေလး
ႏုဖတ္​​ေရာင္​စံု လွ​ေသြးႂကြယ္​၊ျမင္​သူတကာ​ေငး​ ခူးစြတ္​ပန္​ဆင္​ခ်င္​​သူ​ေတ၀န္​းရံ​ေနတဲ့ပန္​း​ေလးရယ္​
အႏၲရာယ္​​ေတကာကြယ္​ပန္​း​ေလးအတြက္​ကိုယ္​ဥယ်ာဥ္​မွဴ း​ေလးျဖစ္​ခ်င္​တယ္​
Written by @zawthu steemit
IMG_20180212_120925.jpg
Photo By @zawthu steemit
IMG_20180212_120835.jpg
Photo By @zawthu steemit

Sort:  

ယေန့မွစပီးreply ကိုမ်ားမ်ားေရးပါမည္အေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္မေက်နပ္ရင္ျပန္ေရးနိုင္ပါသည္

သ​ေဘာရိွဗ်ာ😘😬😂😂

ကဗ်ာဆရာရယ္​ နည္​းနည္​း​ေလ်ွာ့ပါကြယ္​

​ေလ်ာ့ဘူး

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.