ၾကက္ဥျဖင့္ေျမြဆိပ္ေတြကို စုပ္ယူနည္း"

in #myanmar3 years ago

#CrdFB_IMG_1518770822327.jpg

ၾကက္ဥျဖင့္ေျမြဆိပ္ေတြကို စုပ္ယူနည္း"

ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ယခုတိုင္ တန္ဖိုး ထားထိန္းသိမ္းၾကေသာ အသက္ကယ္နည္း လမ္းေလးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔အခါတြင္ေခတ္မီေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ေျမြဆိပ္ကို နိုင္နင္းေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္ပါးသည့္ အခ်ိဳ႕ေတာနယ္ေနျပည္သူတို႔အတြက္ လြန္စြာအသံုး၀င္ပါလိမ္႔မည္။
ေျမြကိုက္ပိုးထိျခင္းသည္ ျမိဳ႕မွာထက္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍အျဖစ္မ်ားတတ္ပါသည္။

အဆိပ္ရွိေျမြဆိုးမ်ားအကိုက္ခံရျပီဆိုပါလွွ်င္

အစြယ္ရာႏွစ္ခုထင္က်န္ရစ္တတ္ပါသည္။ထိုသို႔ျဖစ္ပါလွ်င္
ကိုယ္ေငြ႔ရေသာ အိမ္ၾကက္ဥ (၁)လံုးကို အစြယ္ရာထင္က်န္သည့္ အကြာအေ၀းအတိုင္း ၾကက္ဥကိုအေပါက္ႏွစ္ေပါက္ထိပ္ကိုေဖါက္ျပိး ေျမြကိုက္ဒဏ္ရာေပၚအုပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ၾကက္ဥကိုကိုင္ထားရန္မလိုပဲ အ၀တ္အကူအညီျဖင့္ေဖးထားပါက ၾကက္ဥသည္ အဆိပ္ကိုစုပ္ယူေနသည့္အတြက္ မလဲပါဟုဆိုပါသည္။

(၁၀)မိနစ္ေလာက္အတြင္း ၾကက္ဥကိုခဲြၾကည့္လိုက္ပါက
အထဲတြင္တစ္လံုး လံုးအဆိပ္မ်ားႏွင့္မည္းနက္ေနပါလိမ္႔မည္။

ယင္းနည္းျဖင့္ကုသခဲ႔ေသာ ပိုးထိလူနာတစ္ေယာက္အား ေဆးရံုေရာက္ရွိစစ္ေဆးစဥ္ ကိုယ္ထဲတြင္အဆိပ္မရွိေတာ့သည္ကို ၾကံဳဖူးခဲ႔ပါသည္ဟုဆိုပါသည္။

နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္းမွ ၾကက္ဥျဖင့္ ေျမြဆိပ္စုပ္ ယူနည္း(ေလးေလး)ေရးထားျခင္းမွထုတ္နုတ္ေဖၚျပပါသည္။
လိုသူတို႔သံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္ျပံဳးနိုင္ပါေစ…။

ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)

Coin Marketplace

STEEM 1.04
TRX 0.14
JST 0.153
BTC 56572.59
ETH 2239.53
BNB 479.22
SBD 8.00