ထာ၀ရအေမ

in myanmar •  last year 

အေမဆိုတာ....

ကမာၻ႕လူစြမ္းေကာင္းမဟုတ္လည္း

သားသမီးအတြက္ေတာ့ ထာ၀ရလူစြမ္းေကာင္းေလ

ေသာကေတြ အဖံုဖံု

ဒုကၡေတြ အစံုစံု ေရာက္ေနလည္း

သားသမီးေတြအျမင္

မပူပင္ဟန္ေတြျပ

အေက်နပ္ဆံုး အျပံဳးနဲ႔

ပီတိေတြဖံုးလွ်က္

အျပံဳးမပ်က္ခဲ့တာ....အေမပါ

သခၤါရေလာကအလည္မွာ

တခဏပဲေတြ႔ၾကေပမယ့္

အေမေတြရဲ့ ...ေမတၱာ

အေမေတြရဲ့..... ေစတနာ

အေမေတြရဲ့ ..ကရုဏာေတြဟာ

သားသမီးေတြအတြက္ေတာ့

တခဏမဟုတ္တဲ့ ထာ၀ရေတြပါပဲေလ............။

AUTHOR : @zarmanizawlinn

MSC 210

NAYPYITAW.

MYANMAR.

6/19/2018.

10:58 AM.

4f88934e7536fec6a380eb20d60b8db5.jpg
Credit original image source

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ထာဝရလည္း လက္ျဖန္ ့ပါမ်ားေတာ့ ျငိဳျငင္ခ်င္ေနျပီဗ်ိဳ႕ ဦးဇင္း ထာဝရကိုေျပာပါတယ္

·

ဟားဟား...ထာ၀ရပါဦးဇင္း...ျငိဳျငင္လဲအေမတစ္ေယာက္ပဲရွိတာ ေတာင္းသာေတာင္း တတ္ႏိုင္ဘူးေလ။

အေမ့ေမတၱာေရးလို့မကုန္ပါ

·

ေက်းဇူးတရားကၾကီးမားတာကိုးမၾကီးေရ။ေရးၾကည့္တာ မျပည့္စံုပါဘူးေလ။လာအားေပးတာေက်းဇူးပါေနာ္။

မိဘ​ေမတၱာက​ေတာ့ အႏိုင္​းမဲ့ပါကိုဇာ​ေရ

·

ဟုတ္ပညီေရ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarmanizawlinn from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အေမ့ဂဳဏ္ပုဒ္ညြန္း၍မကုန္နိုင္ပါ