ကေလး အုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းမႈ ပံုစံမ်ား

in myanmar •  last year 

ကေလးေမြးျမဴထိန္းသိမ္းမႈဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားအေပၚတြင္ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား၏ ပံုစံတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံၾကသည့္ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ၊ သေဘာထားမ်ား ၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားရွိၾကပါသည္။ဤအခ်က္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကစျပီး တျဖည္းျဖည္း သင္ယူက်င့္သံုးလာရမည္ျဖစ္ပါသည္။သို႕မွသာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အဆင္ေျပစြာေနထိုင္က်င့္ၾကံတတ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တြဲလ်က္စာရင္းေကာက္ယူျပီးေလ့လာခဲ့ေသာ... ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ (၁၀)တန္းတုန္းက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး မွေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့မႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အားယခုလိုျပန္ေျပာျပခဲ့ေပသည္။

free-cartoon-children-vector-art-31016.png
Original image credit source

မိဘမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ အျပဳအမူကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိၾကသည္။မိဘမ်ား၏ ကေလးေမြးျမဴျခင္းပံုစံ စနစ္သည္ ကေလးမ်ား၏ စာရိတၱပံုသြင္းျခင္းအတြက္ အထူးအေရးပါလွသည္။ထို႕ေၾကာင့္ မိဘတို႕၏ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈသည္ ကေလးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးရန္အတြက္ အဓိကအခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို သုေတသနမ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။လူသားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ေမြးရာပါ မဟုတ္ၾကေပ။မိမိတို႕ ပတ္၀န္းက်င္ ၊ မိမိတို႕ ကမာၻကို မည္သို႕ဆက္ဆံၾကရမည္ကိုသင္ယူၾကရေပသည္။ေမြးကတည္းကဘာမွမတတ္ဘူးဆိုသလိုေပ။

gettycrop2.jpg
Original image credit source

ကေလးမ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံမွ ဆက္ဆံေရး အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ျပည့္၀စြာရရွိဖို႕ရန္ လိုအပ္ေပသည္။မိမိတို႕ေနထိုင္ရာေဒသမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူသားမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀အား လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ်င္းဆီတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာပံုစံရွိၾကျပီး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ၊ တန္ဘိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကေပ။ထို႕အတူပင္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈပံုစံမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာျခားသကဲ့သို႕ တူညီေသာႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း၌ပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူႏိုင္ၾကေပ။

domalo-childcare.png
Original image credit source

(၁) အာဏာရွင္ဆန္ေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိသားသမီးမ်ားက အျပဳအမူထိန္းခ်ဳပ္မႈ အလြန္ျမင့္မားျပီး ၊ တုံ႔ျပန္လိုက္ေလ်ာမႈ အလြန္နည္းပါးေသာမိဘမ်ားျဖစ္သည္။ထိုမိဘမ်ားသည္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾကသည္။ မိမိတို႕သံုးေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ ဥပေဒဆန္ျပီး မိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ားထံမွ ေမးလာေသာေမးခြန္းမ်ား ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံနားေထာင္ေပးမႈမရွိဘဲ အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ မိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ားကို အလြန္ျမင့္မားေစခ်င္ၾကသည္။ ကေလးမ်ား၏ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးမ်ားကို ဂရုမစုိက္မိဘဲ မိမိတို႕ျဖစ္ေစခ်င္မႈမ်ားကိုသာ စည္းကမ္းတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေပးျပီးလုပ္ေဆာင္ေစေလသည္။

hero-kids-left.png
Original image credit source

(၂) ၾသဇာေညာင္းေသာ ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မိဘမ်ားသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ မိဘမ်ားကဲ့သို႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ္လည္း မိမိတို႕ ကေလးမ်ား၏ ေမးလာေသာေမးခြန္းမ်ား ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလိုက္ေလ်ာသင့္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိုက္ေခ်ာေပးျပီး ၊ မျပဳလုပ္ေစလိုေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ ရွင္းျပျပီး တားျမစ္ေသာမိဘမ်ားျဖစ္သည္။

4c7516f149ef0bd6f637af9034ed3036.jpg
Original image credit source

(၃) ခြင့္ျပဳတတ္လြန္းေသာ ၊ သည္းခံတတ္လြန္းေသာ ပံုစံျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မိဘမ်ားသည္...မိမိတို႕ သားသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားထက္ ပိုမိုလိုက္ေလ်ာေသာမိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သားသမီးမ်ားအေပၚတြင္ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္းမ်ား မထားရွိသေလာက္ နည္းပါးၾကျပီး ကေလးမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားၾကသည္။ အခ်ိန္မေရြး ၊ ေနရာမေရြး ကေလးမ်ား၏ စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားၾကသည္။အျပစ္လုပ္သည္ကိုပင္ အျပစ္ဟုမတင္ၾကဘဲ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားတတ္ၾကသည္။

michigan-med-c-day-care-01.jpg
Original image credit source

နံပါတ္(၁) မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္လုပ္ေဆာင္မႈ အေတာ္အတန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းတတ္ျပီး မိမိကိုယ္မိမိ အေလးအျမတ္ ထားမႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ထို႕ျပင္စိတ္က်မႈ မ်ားတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

နံပါတ္(၂) မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ဆင္ျခင္တု႔တရားရွိျပီး လူအမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုမိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ လူေတာ္မ်ားျဖစ္လာရန္ အလားအလာေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။စိတ္က်မႈအဆင့္အတန္းတြင္မူ အနည္းငယ္သာေတြ႔ရွိရသည္။

cartoon-kids-hanging-from-rope.png
Original image credit source

နံပါတ္(၃) မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာမႈလြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္မႈအလြန္နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။မိမိကိုယ္မိမိ အေလးအျမတ္ထားမႈျမင့္မားၾကျပီး ဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပသည္။ထို႔ျပင္စိတ္က်မႈအဆင့္အတန္းမွာ မရွိသေလာက္နိမ့္ပါးၾကေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ နံပါတ္(၂) ၾသဇာေညာင္းေသာ မိဘပံုစံျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ သားသမီးမ်ားအား မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိျခင္း ၊ ဆငျခင္တုံတရား ျမင့္မားမႈရွိျခင္း ၊ လူအမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္ၾကျခင္း စသည့္အေနအထားမ်ားေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးအနက္ နံပါတ္ (၂) ပံုစံျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ ပို၍သာလြန္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

four-kids-go-to-school-17718108.jpg
Original image credit source

စာဖတ္သူအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

စာေရးသူ - @zarmanizawlinn

MSC 210

NAYPYITAW

MYANMAR

8:37 Pm

6/22/2018

THANK ALL STEEMIT FRIENDS.

Untitled-1 copy.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ေခးေလးေတြအေၾကာင္းေရးပီးရင္ လူဂ်ီးေတြအေၾကာင္းေရးေပးပါ

·

ၾကိဳက္ပါ့မလား လူၾကီးေတြအေၾကာင္းေရးရင္ေလ။စဥ္းစားလိုက္အံုးမယ္မမလိပ္ဟိဟိ

က​ေလးမိဘ​ေတြအတြက္​ အက်ိဳးမ်ားမည္​့ပို႔စ္​​ေလးပါ

·

ဟုတ္အဲ့လိုထင္တာပဲညီေလးေအာင္ၾကီးတစ္ရာ။တစ္ခုခုရပါေစလို႕ဆုေတာင္းပါတယ္ဗ်ာ။

နံပါတ္ ( 2 ) နည္းစနစ္ေလးကို ပိုျပီးသေဘာေတြ႔မိေသာ္လည္း ကိုယ့္မွာ သားသမီးမရွိေတာ့ ဂြမ္းျပီေပါ့လိုစ့္

·

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာစာလာသင္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို ကိုယ့္သားသမီးေတြလို႕သေဘာထားေပါ့လို႕ ဦးဇင္းရ။

ကေလးျပဳစုေရးသင္ျပေရးဆရာလုပ္ရၿပီေလ ကိုကိုဇာ

·

ဟိဟိ တူေတြတူမေတြကို သင္ေပးေနတာကြီးေထြး မဆိုးပု ကိုယ့္လဲမမုန္းၾကဘူး ပိုခ်စ္ၾကတယ္။

နno2ခန့မွန္းခ်က္မွန္နိုင္ပါသည္

·

ဟုတ္ မွန္ေလာက္တယ္ထင္တယ္။သူက မေလွ်ာ့မတင္းဆိုေတာ့ တင္းလြန္းရင္ျပတ္တယ္ဆိုေတာ့ မွန္မယ္ထင္တယ္အစ္မ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarmanizawlinn from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ကေလးအေၾကာင္း ေရးေဖာ္ေရးဖက္တစ္ေယာက္တိုးျပီေလ

·

ဟိေရးမယ္ေနာ္႔မက္မက္စု မက္မက္စုလည္းေရး။အားေပးမယ္။

ကေလးေတအေၾကာင္းသူေရးေနေတ. ဟိဟိ😂😂😂

·

ဟိဟိ