ပင္ကုိမဟာဘုတ္ Tin Hlaing Oo(Thayet)

in myanmar •  9 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

တပိုတြဲ လဆန္း ၁၀ ရက္ ၁၃၄၄ ခု အဂၤါသား တြက္ေပးပါဦး ုျဆာ

Posted using Partiko Android

·

https://web.facebook.com/Sayaaungmyin (ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ပညာ) မွာ ဆရာေဟာေပးေနပါတယ္၊ ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ Comment box မွာ ေမးႏုိင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ၀၉၉၇၀၅၆၆၂၁၅ မွာ Massage နဲ႔ေမးခြန္းမ်ားေပးပုိ႔ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္၊ Massage ဝင္တဲ့အခ်ိန္ကုိ တရားဝင္အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီးေဟာေပးမ်ာျဖစ္ပါတယ္။

၁၃၄၄ တပိုတြဲ ဆန္း၁၀ အဂၤါ တြက္ေဟာေပးပါ ျဆာ

Posted using Partiko Android

သားက ၂ ခုႂကြင္း အဂၤါ ဘဂၤဖြားပါခင္ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

·

သားသားက အမည္ေပးရမွာလား