ကြန္ယက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖင့္ေငြပုိရေအာင္ေဆာင္ရြက္နည္း Tin Hlaing Oo(Thayet)

in myanmar •  2 months ago


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

တစ္ခ်က္ခ်င္း ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားထားပါတယ္ဆရာ။စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ လုိအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေရးသားေပးထားတာ ထိမိေပၚလြင္ျပီး တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။အျမဲေလးစားအားေပးလ်က္ပါဆရာ။

·

MLM လုပ္သူတုိင္း ေလာဘစိတ္နဲ႔ပဲ လုပ္ၾကတာကုိေတြ႔ေနရတယ္။

ကြၽဲကူးေရပါ ဆိုသလိုေပါ့ဆရာ မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆ႐ာ

လမ္းမေလွွ်ာက္တက္ခင္
ေျပးဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့စိတ္ကို ေဖ်ကာ္ပ်က္ပစ္ရအံုးမယ္ဆရာ