အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္

in #myanmar5 years ago (edited)

ငါ့ရဲ႔အစဲြလမ္းႀကီးမႈက နင့္ကုိ စိတ္ညစ္ေစလား
ငါ့ရဲ႕ ရင္ခြင္က နင့္ကုိပူေလာင္ေစလား
ငါ့ရဲ႕အခ်စ္က နင့္အတြက္အဆိပ္တစ္ခြက္ျဖစ္လား
ငါ့ရဲ႕အသံက နင့္နားထဲမွာခါးသက္ေနလား
ဒါေပမယ့္ဟာငါ့အတြက္ေတာ့နင္က ဘုရင္တစ္ပါးပါပဲ

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27828.85
ETH 1743.10
USDT 1.00
SBD 2.96