ဝင္ခြင့္အမွတ္စရင္း

in #myanmar3 years ago

2017-2018 ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မ်ား

ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား
က 488
မ 504

သြားဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား
က 472
မ 495

ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္မ်ား
457

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား
449

သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ား
က 425
မ 450

အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္
က 431
မ 459

တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္
က 370
မ 415

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
က 470
မ 474

ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ ပညာတကၠသိုလ္
က 444
မ 453

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္
481

မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတကၠသိုလ္ (COE)
450

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ (COE)
က 516
မ 500

မႏၱေလးနည္းပညာေရးတကၠသိုလ္
က 491
မ 493

နည္းပညာတကၠသို္ (ရတနာပံုဆုိင္ဘာ)
က 456
မ 450

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)
470

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
412

မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္
385

မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္
402

ရန္ကုန္ပညာေရး
သိပၸံတြဲ
က 456
မ 478

၀ိဇၨာတြဲ+သိပၸံတြဲ
က 448
မ 460

၀ိဇၨာတြဲ
က 417
မ 434

စစ္ကိုင္းပညာေရး
သိပၸံတြဲ
က 460
မ 480

၀ိဇၨာတြဲ+သိပၸံတြဲ
က 446
မ 455

၀ိဇၨာတြဲ
က 422
မ 429

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳအနိမ့္ဆံုးအမွတ္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
က 474
မ 464

တရုတ္ဘာသာစကား
433
437

ဂ်ပန္ဘာသာစကား
458
451

ျပင္သစ္ဘာသာစကား
430
432

ဂ်ာမန္ဘာသာစကား
414
420

ကိုရီးယားဘာသာစကား
437
432

ရုရွားဘာသာစကား
403
413

ထိုင္းဘာသာစကား
417
425

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳအနိမ့္ဆံုးအမွတ္

ျမန္မာစာ
400
400
အဂၤလိပ္စာ
450
450
ပထ၀ီ၀င္
380
380
သမိုင္း
380
380
ဒသနိက
380
380
စိတ္ပညာ
380
380
ဥပေဒပညာ
425
420
အေရွ႕တုိင္း
360
360
ႏိုင္ငံတကာ
427
420
မႏုသ
360
360
ေရွးေဟာင္း
380
380
ဓာႏုေဗဒ
400
400
ရူပေဗဒ
439
400
သခ်ၤာ
400
400
သတၱေဗဒ
400
400
ရုကၡေဗဒ
390
390
ဘူမိေဗဒ
400
400
ုကုန္ထုတ္ဓာတု
400
400
ကြန္ျပဴတာ သိပၸံ
450
400
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
420
420
ျမန္မာမႈပညာ
400
400
စာၾကည့္၊သု
360

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳအနိမ့္ဆံုးအမွတ္

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)
420

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
427

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ျမစ္ႀကီးနား)
382

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (သထံု)
392

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ေတာင္ႀကီး)
382

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (လာရိႈး)
365

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (မံုရြာ)
396

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ေတာင္ငူ)
395

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ျပည္)
394

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မေကြး)
388

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ပုသိမ္)
382

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ပခုကၠဴ)
381

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ကေလး)
365

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဟသၤာတ)
374

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)
397

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မအူပင္)
380

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(စစ္ေတြ)
338

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ၿမိတ္)
348

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဘားအံ)
374

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(လိြဳင္ေကာ္)
320

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(က်ိဳင္းတံု)
321

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)
324

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ထား၀ယ္)
361

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ပင္လံု)
341

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ လက္ခံသည့္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္
455
445

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား
407
413

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ဗန္းေမာ္
376
389

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကေလး
406
408

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မံုရြာ
419
425

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလး
454
454

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေက်ာက္ဆည္
419
425

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပခုကၠဴ
416
425

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာ
420
419

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ လားရိႈး
403
413

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီး
407
418

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပင္လံု
386
387

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ က်ိဳင္းတံု
360
360

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ လိြဳင္ေကာ္
388
398

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူ
421
423

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျပည္
419
425

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မေကြး
422
440

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြ
390
377

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေမွာ္ဘီ
438
436

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ သန္လ်င္
444
440

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မအူပင္
413
407

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ဟသၤာတ
402
408

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္
408
410

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ဘားအံ
405
411

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္
417
430

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ထား၀ယ္
378
385

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္
360
360

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရမည္းသင္း
412
416

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း
436
432
image

Sort:  

ဝင္ခြင့္အမွတ္သိရတာေက်းဇူးပါ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.