ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ဆုမ်ား

in #myanmar3 years ago

image

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ဆုမ်ား

တမူထူးျခား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ တန္ျပန္ႀကီးမ်ားတဲ့ ခ်ီးေျမာက္မႈကို ခံစားရစျမဲပါ။
ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ေပၚကို ဖန္တီး ပုံေဖာ္သူမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳသင့္တာလည္း အမွန္ပါ။ ဒီလိုထဲကမွ အျခားသူမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဖန္တီးရွင္မ်ားကို နယ္ပယ္အသီးသီး အေနနဲ႔လည္း ဆုႀကီးမ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမင့္ဂုဏ္ျပဳေနျခင္းမ်ားလည္း အားလုံးၾကားသိမိမွာပါ။

အားကစား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံဆန္းသစ္မႈ၊ အေရးအသားဖန္တီးမႈ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးျမင့္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖန္တီးမႈမ်ား ဟာလည္း တူညီမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ခ်ီးျမင့္တဲ့ဆုမ်ားကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ၾကိဳးစားထားမႈ အေပၚအသိအမွတ္ျပဳျပီး သူတို႔ဘဝရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေငြကို တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ရေပမယ့္ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကမၻာတစ္ဝန္းက ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုမ်ားကို အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။

ခ်ီးျမင့္တဲ့ဆုေတြထဲမွာ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားတဲ့ ႏိုဘယ္ဆုကိုေတာ့ ဒိုင္းနမိုက္ကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ Alfred Noble အမည္ကို အစြဲျပဳျပီး အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုဘယ္ဆုကို ၁၉၀၁ ခုႏွစ္မွာ ခ်ီးျမင့္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မတူညီတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးအေနနဲ႔ နယ္ပယ္(၆)ခုျဖစ္တဲ့ ဓာတုေပဒ၊ ႐ူပေပဒ၊ စာေပ၊ ေဆးပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ခ်ီးျမင့္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုအမ်ားထဲက လူအမ်ားသိရွိတာကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူေတြကို ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

image

ၿဗိတန္ႏိုင္ငံ စာေပအသင္းႀကီးက ခ်ီးျမင့္တဲ့ စာေပဆုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ စာေရးဆရာမ်ားထဲက အေကာင္းမြန္ဆုံး ေရးသားႏိုင္ခဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုျဖစ္သလို ကိုယ္ပိုင္အေရးအသားနဲ႔ ေရးသားတင္ဆက္သူကိုသာ Booker Prize ကိုခ်ီးျမင့္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

image

အေမရိကန္ ႐ုပ္႐ွင္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားမွာ နာမည္ေက်ာ္ ေရပန္းစားတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ ဒါရိုက္တာ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ရုပ္ရွင္တည္းျဖတ္သူ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကိုေတာ့ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္က စတင္လို႔ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ခ်ီးျမင့္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.