လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

in #myanmar3 years ago

image

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ဇတ္သိမ္း။

ေၾကာင္က အညႇီ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ သင္ေျပာမယ္၊
သင္ ငါးတစ္ေကာင္ခ်ၿပီး ေကြၽးၾကည့္ၾကည့္။

မိန္းမက ငါ့့ကိုတကယ္ခ်စ္တာလို႔ သင္ေျပာမယ္၊
သင္ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ဆင္းရဲၾကည့္ၾကည့္။

ေယာက္်ားက ငါ့ကိုတကယ္ခ်စ္လိုက္တာလို႔ သင္ေျပာမယ္၊
သင္ ေငြေရးေၾကးေရးအေၾကာင္း စကားစပ္မိၾကည့္။

ေဘာစိက သင့္ကို ရံုးမွာေနရာပစား ေပးထားတယ္လို႔ သင္ေျပာမယ္၊
သင္ လစာတိုးေတာင္းၾကည့္ၾကည့္။

သင့္မွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ႐ွိတယ္လို႔ သင္ေျပာမယ္၊
သင္ သူတို႔ဆီက ေငြနည္းနည္း ေခ်းၾကည့္ၾကည့္။

ဒီ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းက စမ္းသပ္ခံတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမဟုတ္ဘူး...

စမ္းသပ္မႈျပဳ ႃပီးေနာက္ပိုင္း...
'ဇတ္သိမ္း' ရဲ႕အဓိပၸါယ္ ဘာလဲဆိုတာ သင္သိလာလိမ့္မယ္....။

Sort:  

ပံုမွန္ေရးေစခ်င္ပါတယ္။very good friend