​ေဝးကြာျခင္​း

in #myanmar6 years ago

492464954-612x612.jpg

ေစာင္ပါးေလးကို ခင္းျပီး
ပန္ကာခလုတ္ကို ေတာက္ကနဲဖြင့္လိုက္ခ်ိန္
သူ႔ကိုပါ ေႏြးေထြးေစခ်င္တာ…
ကြက္ႀကားေဆာင္းေလး သိမယ္ထင္ရဲ႕။

အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္
ေဝးကြာျခင္းေတြ ခေလာက္ဆန္ေတာ့
သူခ်မ္းရင္ ကိုယ္လည္းေအးခ်င္
သူပူရင္ ကိုယ္လည္းအိုက္ခ်င္။

သူ႔ဖက္က ေဆာင္းတစ္ျခမ္းဟာ
ႀကားေလေတြ ေသြးလြန္းေတာ့
ေမတၱာျခံဳလို႔ သူလုံနိုင္ပါ့မလား။
ေဝးကြာျခင္းဟာ ေရာဂါမေပ်ာက္တဲ႔ေဆးခါးႀကီး။

ေအးစက္ခ်မ္းျမခဲ႔ေလေသာ မင္းေဘးကနွင္းေတြ
ကိုယ္ေငြ႔နဲ႔ေႏြးေထြးေပးနိုင္ဖို႔
အဘယ္အမည္ရွိနတ္ဆိုးတို႔ တားဆီးပိတ္ဆို႔ခဲ႔ေလသလဲ။
မနီးစပ္ရတဲ႔ ႏွစ္ကိုယ္တူေဆာင္းအတြက္
ပန္ကာခလုတ္ထက္က ကိုယ့္လက္ေလးကို
လိပ္ျပာမလုံဘူး။

သူ…… ေႏြးေထြးပါေစေတာ့ ေဆာင္​း
#MSU-250
photo crd-google

Sort:  

This Post Made Copy

Congratulations @sithuhtun! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sithuhtun! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44