​ေဝး

in #myanmar6 years ago

heart-broken.jpg

ဥံဳခံစရာမလိုဘဲ ရြတ္မိတဲ႔ဂါထာ
နင့္နာမည္ တဖြဖြေလးမွာ
သတိရစိတ္ဟာ ခါးဝတ္ပုဆိုးပမာ ။

ေရ႕ခရီးကို ေရွ႕တစ္လွမ္းလွမ္းလိုက္တိုင္း
ေက်ာခိုင္သြားတဲ႔ နင့္ေျခဖေနာင့္ေလးေတြကို
မ်က္နွာမူေနတဲ႔ ငါ့ေျခဦးေတြ
တုန္ရီေနခဲ႔ရ ။

ခ်စ္​သူ……
နင္ -
မုန္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို
ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတယ္။ ။

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66758.87
ETH 3484.13
USDT 1.00
SBD 3.17