​ေႏြဦး

in #myanmar6 years ago

x8Lorelyn-Medina-2.jpg

လြန္ခဲ႔တဲ႔ဆယ္နွစ္
မတ္လရဲ႕ ေႏြဦးတစ္ရက္မွာေပါ့
ေမးခြန္းစာရြက္ေလးကိုင္ျပီး
ေက်ာင္းခန္းအျပင္ကို လွွမ္းအထြက္ ……

ဆယ္တန္းေအာင္ျပီး ဘြဲ႕ရ
ပညာတတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်ိန္ႀကမွ
မပူမပင္မေႀကာင့္မက်
ဘဝတစ္ခုကို အတူတည္ေဆာက္ႀကမယ္ေနာ္ တဲ႔။

သူလိုကိုယ္လို ေဝးသြားလိုက္ႀကတာ
ေခါင္းေလာင္းသံေလး မ်က္နွာနာတယ္။ ။
#MSU-025

Sort:  

ကဗ်ာေလး ခ်စ္စရာေကာင္း၏။

Group 1 မွ msu no.043 @aunghtet.mdy မွ vote ေပးခဲ႔ပါတယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65302.82
ETH 3492.44
USDT 1.00
SBD 2.47