အနာ

in #myanmar6 years ago

e172b5d2d84951122508f633be889474.jpg
ေဆာက္လက္စ အေဆာက္ဦထက္ကို
အုတ္ခဲထမ္းျပီး လွမ္းအတက္ …
ဇိမ္ခံကားေပၚမွာ ဝမ္းဆက္ဝတ္ထားတဲ႔ငယ္ခ်စ္ကို
လွမ္းျမင္လိုက္တယ္ ။

သမီးေလးကို ေက်ာင္းသြားအပ္တဲ႔
တစ္ခ်ိန္ကက်ာင္းသူေလး နင္ …
ေခြ်းစိုေနတဲ႔ဒီေကာင္ကို လွမ္းမျမင္တာ
စိန္ပန္းေတြ သိတန္ေကာင္းပါရဲ႕ ။

ဇနီးသည္ေခါင္းေပၚက မဆလာဗန္းကို
ငါကူခ်ေပးရင္း ျပံဳးျပလိုက္တယ္…
ဒီေန႔ ေစာေစာျပန္ႀကစို႔ကြယ္။
#MSU-025
Photo crd-google

Sort:  

ဘဝဆန္​လိုက္​တာ

​ေကာင္​းသားဗ်

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65022.21
ETH 3560.14
USDT 1.00
SBD 2.37