သူ႔ အျပံဳး

in #myanmar3 years ago

သူ႔ အျပံဳး

ရင္ကိုေအးျမ သူ၏အျပံဳး

လမင္းပမာ မင္းရဲ႕အျပံဳး

ဘဝသမား မိမိမွာျဖင့္

သူ႔အျပဳံးေလး အားေပးစကား

ဘဝအေမာ ေပ်ာက္ကာလြင့္ပ်ံ

အားသစ္ေလာင္းကာ ေရွသို႔ခ်ီတက္

ဘဝလမ္းၾကမ္း ေလ်ွာက္လမ္းစဥ္တြင္

ဆင္းရဲပင္ပန္း ၾကံဳရခ်ိန္ဝယ္

အျပံဳးေလးျဖင့္ အားေပးလွည့္ပါ

ခ်စ္ရသူေလး.........

Written by sannhtunlwin (28-02-2018 @ 2335hrs)

Photo from Google Image

BDB1E834-8E7C-46B2-B3F5-5A096BD353A9.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 1.01
TRX 0.13
JST 0.143
BTC 56094.80
ETH 2195.97
BNB 512.26
SBD 8.14