ငါ

in #myanmar3 years ago

ငါ

ငါ၏ဆႏၵ ငါ၏သေဘာ 
.......

ငါ၏ပန္းတိုင္ ငါ၏လိုရာ......

ငါ၏မာန ငါ့ေအာင္ျမင္မႈ
......

ငါ၏လံု႔လ ငါ့ႀကိဳးစားမႈ.....

ငါ၏ဘဝ ငါ့အနာဂတ္ .......

လိုရာခရီး ဘဝတက္လမ္း.....

ၾကမ္းတမ္းပါေစ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ေမ။

Written by sannhtunlwin 27-02-2018(1550hrs)

D5083582-D049-4AD3-B967-21144A36A3E5.png

Sort:  

Hey @sannhtunlwin, great post! I enjoyed your content. Keep up the good work! It's always nice to see good content here on Steemit! :)

i can't understand your language .....but the black photo make me laugh

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.11
JST 0.105
BTC 51402.73
ETH 2365.70
BNB 500.43
SBD 6.34