အလြမ္းမီးေတာက္

in #myanmar3 years ago

အလြမ္းမီးေတာက္

ႏွစ္လၾကာရွည္ ခြဲခြာေဝးေန
ကြာေဝးအရပ္ တစ္ေျမစီျခား

ခ်စ္သူရွိရာ ေမြးရပ္ဌာေန
ေမွ်ာ္ကာတမ္းတ မွန္းဆကာျဖင့္

ရင္မွာခံစား ေဝဒနာလြမ္း

လြမ္းရက္ရွည္ၾကာ ရာသီစက္ဝန္း

ေတြဆံုဖို႔ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာ

ေမွ်ာ္ကာတမ္းတ ထိုေန႔ရက္ကို

ေရာက္ခ်င္စိတ္က စိုးမိုးရင္ကို

လြမ္းစိတ္တစ္မ်ိဳး ခံစားေနရ

အခ်ိန္က်ေရာက္ မင္းရဲ႕အနား

ေရာက္ရွိလာၿပီး ဤခ်ိန္ခါဝယ္

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ခြဲခြာရမည့္

ေတြးကာေၾကာက္စိတ္ အေတြးစိတ္က

ေျခာက္လွန္႔စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ကာေလ

အံကိုႀကိတ္မိတ္ စိတ္ကိုတင္းလို႔

အတူေနခ်ိန္ ခ်စ္ရသူကို 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပံုကာေပးလို႔
ေပ်ာ္ပါေစေလ ခ်စ္ရသူကို

Written by sannhtunlwin ([email protected])
E7228C57-9C8F-4FF5-B9A9-1E5A4D106106.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 1.01
TRX 0.13
JST 0.143
BTC 56158.71
ETH 2203.71
BNB 511.20
SBD 8.15