အေတြးစိတ္ တစ္ပိုင္းတစ္စ

in #myanmar3 years ago

78BED654-F046-4F88-A860-5E3520CF0261.jpeg

****ကမ႓ာႀကီးက ပူေႏြလာတယ္
ေအးျမတဲ့ေမတၱာတရားကို ပူေႏြးေဒါသက အႏိုင္ယူသြားတယ္.......

****ေရခဲျပင္ႀကီးေတြၿပိဳက်ပ်က္စိးသလို
ကိ္ုယ္ခ်င္းစာတရား ၿပိဳပ်က္ ပ်က္စီးလာတယ္........

****သိပၸံပညာရပ္ႀကီးလည္း မရပ္မနားတိုးတက္လာၿပီး
ကမ႓ာစစ္ျဖစ္ရင္ တစ္နာရီအတြင္းၿပီးႏိုင္တယ္........

****ေဆးပညာရပ္လည္းအံမခန္း အစြမ္းထက္
လူသက္တန္းဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းတိုလာတယ္......

Written by sannhtunlwin

Coin Marketplace

STEEM 0.89
TRX 0.13
JST 0.128
BTC 54755.46
ETH 2599.16
BNB 575.31
SBD 7.58