သက္မွဴးေလး

in myanmar •  last year 

၇ လခြဲကေနသြားစေပါက္တာ ခုဆို ၈ လခြဲေလာက္မွာ အေပၚ သြား ၂ေခ်ာင္း ေအာက္သြား ၂ ေခ်ာင္း ၄ ေခ်ာင္းေတာင္ေပါက္ေနဘီ
IMG_20180505_135415_1525505104008.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

မွတ္မိေနေသး သလို အမ steemit ကို ေရာက္စက ကိုယ္ဝန္ႀကီး နဲ႔ ထင္တာ ခ်စ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနျပီ ေယာက္်ားေလးလား ။

·

မိန္းခေလး ကိုခ်စ္