သက္မွဴးေလး

in #myanmar2 years ago

၇ လခြဲကေနသြားစေပါက္တာ ခုဆို ၈ လခြဲေလာက္မွာ အေပၚ သြား ၂ေခ်ာင္း ေအာက္သြား ၂ ေခ်ာင္း ၄ ေခ်ာင္းေတာင္ေပါက္ေနဘီ
IMG_20180505_135415_1525505104008.jpg

Sort:  

မွတ္မိေနေသး သလို အမ steemit ကို ေရာက္စက ကိုယ္ဝန္ႀကီး နဲ႔ ထင္တာ ခ်စ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနျပီ ေယာက္်ားေလးလား ။

မိန္းခေလး ကိုခ်စ္

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10910.23
ETH 368.22
USDT 1.00
SBD 0.97