သခၤါရသေဘာမို႔ မေျပာလိုသည္

in #myanmar2 years ago

IMG_20180504_184344.jpg ၄၀ ဆိုတာတကယ္ေတာ့ ေစာလြန္လွပါေသးတယ္ အစကိုရယ္ အစ္ကိုယ့္ မိသားစုနဲ႔ ညီမရဲ႔ တူမေလးေတြကို စိတ္ခ်သြားျပီးလား?IMG_20180504_115824.jpgIMG_20180504_120613.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10525.50
ETH 343.90
USDT 1.00
SBD 0.97