Four top tip to get better communication with your kid

in #myanmar5 years ago (edited)

Untitled design.jpg

သင့္ကေလးနဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႕ ေကာင္းေရးအတြက္ နည္းစနစ္ (၄) ခုု

ဆက္ဆံေကာင္းဖိုု႕အတြက္ သင့္ကေလးနဲ႕ အတိုုက္အခံလုုပ္တာ၊ ေအာ္ေငါက္တာ၊ အျပစ္ေပးတာေတြ မလုုပ္သင့္ပါဖူး။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုုတာ ေလ့လာသင္ၾကားေပးရမယ့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုုတာကိုု သင္ၾကားေပးျပီး ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမွာပါ။

၁. သင့္ရဲ႕ ကေလးကိုု ေဒါသတၾကီး ေအာ္ေငါက္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္
သူတိုု႕ေလးေတြက စကားကိုု ဘယ္လိုုေအာ္ေျပာရမယ္ဆိုုတာကိုု သင့္ဆီကေန သင္ၾကားျပီး သင့္လိုုပဲ သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျပန္သုုံးပါလိမ့္မယ္။ သင့္ကိုုလည္း အလိုုမက်တဲ့အခါ သင္ျပဳမူခဲ့သလိုု သင့္ကိုုျပန္ျပီး ေအာ္ေငါက္ ဦးမွာပါပဲ။ သူတိုု႕ရဲ႕ အနာဂတ္မွာလည္း အျခားသူေတြကိုု လြမ္းမိုုးခ်င္တဲ့အခါမွာ သူ႕ကိုုလိုုက္ေလ်ာေစခ်င္တဲ့ အခါတိုုင္း အသံက်ယ္ေလာင္စြာနဲ႕ ေအာ္လိုုက္ျပီး သူ႕ အစြမ္းကိုုုုထုုတ္ျပပါလိမ့္မယ္။ အားလုုံးခ်ဳံျပီးေျပာရမယ္ဆိုုရင္ သူတိုု႕ အျမင္နဲ႕ သင္ၾကားခဲ့ရတာကိုု သူတိုု႕ေလးေတြ မွတ္သားထားတာပါ။

၂. တကယ္လိုု႕ သင္က ကေလးကိုု စိတ္ဆိုုးတဲ့ေလသံနဲ႕ “မလုုပ္ရဖူး ရပ္လိုုက္” လိုု႕ ခဏခဏေျပာခဲ့မယ္ဆိုုရင္
ဒီအခ်ိန္မွာ သူတိုု႕ေလးေတြက ဘယ္လိုုျပန္ရင္ဆိုုင္ရမယ္ဆိုုတာကိုု သူတိုု႕ မွတ္ဥာဏ္ထဲမွာ မွတ္သားထားျပီး လက္ခံထားမွာက သူတိုု႕လိုုခ်င္တာ မဟုုတ္တဲ့အခ်ိန္ ဘယ္လိုုေျပာရမယ္ဆိုုတာကိုုပါပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဟန္ေဆာင္အတုုခိုုးတာေပါ့ဗ်ာ။ အတုုခိုုးရုုံတင္မဟုုတ္ပါဖူး ျပန္လည္အသုုံးခ်ဦးမွာပါ။ သူတိုု႕အလိုုမက်လာတဲ့အခါ ဒီနည္းလမ္းနဲ႕ ျပန္ဆက္ဆံမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စံျပျဖစ္တဲ့ ေဖေဖ ေမေမ ဦးဦး ေဒၚေဒၚ အတူေနမိသားစုုနဲ႕ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြဟာ ကေလးေတြေရွ႕မွာ အရမ္းကိုု သတိထားဖိုု႕ လိုုတာပါ။

၃. သင့္ဟာ မလုုပ္ရဖူး ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးကိုုပဲ အျမဲေျပာေနခဲ့မယ္ဆိုုရင္
မလုုပ္ရဖူးဆိုုတဲ့ စကားက သုုံးစားမရတဲ့စကားလုုံးျဖစ္သြားမွာပါ။ ဆက္တိုုက္ ျငင္းဆိုုျခင္းဟာ ကေလးရဲ႕ လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု ကန္႕သတ္ခ်က္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလုုပ္ရဖူးဆိုုျပီးပိတ္ပင္တာထက္ အျခားလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ အျပဳအမူေတြကိုု ပိုုျပီးသုုံးႏူန္းေျပာဆိုု လုုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတိုု႕ေလးေတြရဲ႕ မိမိကိုုယ္ကိုုယုုံၾကည္ေလးစားမႈ႕ဟာ အကန္႕အသတ္ရွိပါတယ္။ သူတိုု႕ေလးေတြရဲ႕ စြမ္းရည္က ဘယ္ဟာကိုုလုုပ္ႏိုုင္တယ္ဆုုိတာကိုု ေလ့လာဖိုု႕ပါ။ တကယ္လိုု႕သင္က မလုုပ္ရဖူးပဲေျပာေနမယ္ဆိုုရင္ သူတိုု႕ေလးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြဘယ္လိုု ျမင့္မားလာပါ့မလည္း။ ဒီေတာ့ မလုုပ္ရဖူးဆိုုတဲ့ စကားလုုံးက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အတားအဆီးတစ္ခုုပါပဲ။ ဒီလိုုဆိုုေတာ့ မေျပာရေတာ့ဖူးဆိုုလားဆိုုေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ ေဘးျဖစ္ႏိုုင္တဲ့အရာေတြကိုုေတာ့ ေျပာရမွာပါ။ မလုုပ္ရဖူးဆိုုတာထက္ လုုပ္ရင္ဘာျဖစ္ႏုုိင္တယ္ဆိုုတာကိုု အေသအခ်ာရွင္းျပတာက ပိုုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းပါ။

၄. သင့္က အျမဲတမ္း ေအးေအးေဆးေဆး ေနဖိုု႕ ၾကီးပဲေျပာေနမယ္ဆိုုရင္
ကေလးက ဘာျဖစ္မလည္းဆိုုေတာ့ သူတိုု႕ေလးေတြရဲ႕ မ်က္ေတာင္ေလးကိုု မိွတ္တုုတ္မွိတ္တုုတ္ ေလးနဲ႕ မေျဖခ်င္တဲ့ အမူအရာ သိုု႕မဟုုတ္ ၀မ္းနည္းဟန္ေဆာင္တာကိုုပဲ သင္ျပန္ရရွိမွာပါ။ အျပစ္ကင္းစင္ျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မ်က္နာေလးနဲ႕ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ မ်က္လုုံးေလးက သူတိုု႕ျဖစ္ခ်င္တာေလးကိုု ခြင့္ျပဳဖိုု႕ အသနား ခံေနတာကိုု သင္ေတြ႕ရဦးမွာပါ။ သင္ေျပာတဲ့ စကားက လိုုရင္းကိုုမေရာက္ပဲ လြဲေနတာကိုု သင္ေတြ႕ရဦးမွာပါ။ ကေလးဘ၀က ေဆာ့ကစားမွာ သူတိုု႕ေလးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုုယ္နဲ႕ ဦးေနာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုုင္တဲ့အရာေတြကိုု ေဖေဖ ေမေမတိုု႕က ၾကိဳတင္ေဘးမျဖစ္ႏိုုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးျပီး ေပးေဆာ့တာဟာ ပိုုျပီးေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္မွာပါ။

Translated by @saipanpha
msc 186

Sort:  

ဟားးး ေခးေလးေတာင္လိုခ်င္သြားျပီ ။

လုုပ္လိုုက္ေတာ့ ကိုုဒြန္ :P

အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆုိးအေကာင္းကုိေသခ်ာနားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးသင့္ပါတယ္

ဟုုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ပိုုစ့္ေတြမွာ အေကာင္းအဆိုုးေတြပါ ထည့္ေရးေပးပါ့မယ္။

Congratulations @saipanpha! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64535.04
ETH 3462.08
USDT 1.00
SBD 2.49