You are viewing a single comment's thread from:

RE: ဟိုဘက္ခန္းကငါခ်စ္ရသူ

in #myanmar3 years ago (edited)

MSO က group အသစ္လား steemit ကို ခုလို အဖဲြ ေတြ အမ်ားႀကီး စိတ္အားတက္ႀကြ စြာ ပါဝင္လာတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ Welcome steemit myanmar