လမ္းကေလး

in myanmar •  5 months ago

ေျမနီေတြနဲ႔ စခဲ့တဲ့ ဒီလမ္းေလး
အခုေတာ့ ကြန္ဂရက္လမ္းအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ. . .

မေလးရွားပိေတာက္ေတြ ညီညာစြာ
စိုက္ထားတဲ့ ဒီလမ္းကေလး. . .
ကြန္ဂရက္ ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ. . .

တဲေလးထိုးလို႔
အေၾကာ္ေတြ ေၾကာ္ေရာင္းေနတဲ့
အေၾကာ္ဆိုင္လည္း
ဒီလမ္းကေလးထဲ
မရွိေတာ့ၿပီ. . .

ညေနတိုင္း ေဆာ့ကစားဖူးတဲ့
ဒီလမ္းေလး အခုေတာ့
သူ စိတ္ႀကီးဝင္ေနခဲ့ၿပီ. . .

တစ္ခ်ိန္က ရိုးသားခဲ့တဲ့
ဒီလမ္းကေလးမွာ
ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ
အမ်ားႀကီး ေတြ႔လိုက္ရၿပီ. . .

image
Author - pannthiri
myanmar steemit

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!