တေန႔ေရႊ တေန႔ေငြ

in #myanmar3 years ago

က်သြားျပန္ျပီ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ပံုမွန္ေစ်းျပန္ရမလဲ
1ADA = 1.36$
I missScreenshot_2018-04-06-00-54-39-825_com.android.chrome.png