ေဆးလိပ္ေလ်ာ့ေသာက္ပါကိုကိုsteemCreated with Sketch.

in #myanmar3 years ago

FB_IMG_1520653967202.jpg
ေဆးလိပ္ဆိုတာမေကာင္းဘူး မေကာင္းဘူးလို႔ ေဘးကသူေတြကဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ေသာက္တဲ့သူကေတာ့ဆက္ေသာက္ေနတာဘဲ။ အဲ သူဆက္ေသာက္ေနလို႔ သူေရာဂါျဖစ္ေနမယ္ေတာ့မထင္နဲ႔ေနာ္ သူ႔ေဘးမွာအျမဲရွိေနတတ္တဲ့သူေတြဘဲ ေရာဂါေတြရျပီး သူ႔ေဘးကေနထြက္သြားၾကရတာဘဲ။
Nyanlinnaung (MSO - 22)