တခါတေလ အပမ္းေျဖျခင္း

in #myanmar3 years ago

ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔က ရံုးကလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ soprono ktv မွာ သြားၿပီး သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ Great wall အေပၚထပ္မွာပါ။ တခါတေလေတာ့
လည္း ရံုးအလုပ္၊ အိမ္အလုပ္ေတြ လူမႈေရးကိစၥေတြ ေမ့ပစ္ၿပိ္း relax လုပ္တဲ့သေဘာပါ။

ႏွစ္နာရီေလာက္ သီခ်င္းေတြကို တစ္ေယာက္
တစ္ေပါက္ ေအာ္ဆိုၿပီး ည ၈ နာရီေလာက္မွာ ျပန္လာခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အေတြ႔အၾကံဳေလးပါ။
အမွတ္တရညေလးပါပဲ။

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
18.11.2018

Sort:  

KTV သြားတာလဲ post တင္တာပဲလား ငင့္😇
ေမွာင္မဲ ဘာမွလဲ မသဲကြဲ 😁

မႏြယ္ဦးမြန္က ဘယ္သူလဲ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 51076.01
ETH 4328.61
BNB 582.27
SBD 6.30