တေခါက္ေလာက္ ထပ္သြားခ်င္ေသးသည္

in myanmar •  5 months ago

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဒီလိုအခ်ိန္ႀကီးမွာ ဘုရားဖူးထြက္ၾကတာ။ ရံုးကအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စက္စဲ၊ က်ိဳက္ထီး႐ိုး၊ ပုသိမ္ ယေရႊစာရံဘုရား အစံုသြားၾကတာ။ မွတ္မွတ္ရရ
က်မတို႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္က
ေနာက္တရက္ဆို တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ေလ။

ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာ ေျခခ်စရာ ေနရာမ႐ွိေအာင္
လူစည္ကားတာမ်ား။ က်မတို႔အဖဲြ႔ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ ညအိပ္ခဲ့ရတာမွတ္မိေသးတယ္။ ေဖ့ဘုတ္မွာ memory ေပၚလာလို႔ သတိရၿပီး တင္လိုက္တာပါ။ သြားခ်င္ပါေသးတယ္.....ငပလီကို၊ ေရာက္ခ်င္ပါ
ေသးတယ္....ပုဂံကို။

image

image

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
17.11.2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အဲ့တုန္းက ဒီလူအုပ္ႀကီးကို တိုးႏိုင္ပါ့မလား
ဘယ္လိုမ်ားတိုးျဖတ္ခဲ့ရပါလိမ့္

·

လူေတြအျပည့္ေပမယ့္လည္း ေနစရာေတာ့႐ွိတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ေတာင္တက္လမ္းေပၚကေန ျပည့္ဝိုင္းေနတဲ့ လမင္းႀကီးကိုၾကည့္ရတာၾကည္ႏူးစရာပါ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nweoomon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

💓💓💓💓