နဂါးကိုးကောင်ဘုရား

in #myanmar7 months ago (edited)

Mandalay-Mogok Road,
Located in Sint Kue Township
Bullet The Nine Dragons Pagoda I visited from Nga Pya Pay village

မန္တလေး-မိုးကုတ်ကားလမ်း၊
စဉ့်ကူးမြို့နယ်ရှိ
ကျည်တောက်ပေါက်၊ ငါးပြားပေးရွာမှ သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ရသော နဂါးကိုးကောင်ဘုရား

20210509_103951.jpg

@nweoomon
18-5-2021

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56002.98
ETH 4470.74
BNB 607.63
SBD 7.17